Aysad -

AYSAD
ELA, SEDEFED, UDDER, MAKFED
ÜYESİDİR.


Faydalı Bilgiler > Diğer Mevzuatlar > Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 2014 >

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 2014

25 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28924
YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ
VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alanında bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri ve uygulanacak yaptırımları, denetim personelinin eğitimi, sınavı, görev, yetki ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Çapraz denetim: Herhangi bir ilde yapılacak denetimin, Bakanlık merkez teşkilatı ya da başka bir il müdürlüğü personelince veya denetimin yapıldığı ilin personeli ile birlikte yapılmasını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Denetim, ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildiği, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde veya üretim ve hizmet aracı olarak kullanıldığı yer ve tesislerde, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj veya dolum yapıldıkları yerlerde yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için;
a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla, düzeltilebilir uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, düzeltici faaliyet planını onbeş gün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılır. Bu süre içinde düzeltici faaliyet planını sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.
b) Üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planı, gerektiğinde değişiklik yapılarak, Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından onaylanır ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumu değerlendirilerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilir.
c) Denetim sonucunda uygunsuzluğunun giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.
ç) Teknik düzenlemeye uygunsuzluk nedeniyle verilen sürelerin takibi ile düzeltme faaliyetinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü il müdürlüğü tarafından yapılır.
d) (a) bendi uyarınca ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet planı sunmayan ya da düzeltici faaliyet planı sunmakla birlikte verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.”
“(3) Uygunluk işaretinin ve belgelerinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ebat, görünürlük, silinmezlik, iliştirilecek yer ve benzeri özellikleri bakımından uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Teknik düzenlemesine uygun olmayan ve güvensizlik şüphesine yol açan ürünler ile ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olmakla birlikte duyusal inceleme sonucunda güvensizlik şüphesi uyandıran ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve test veya muayeneye başvurulur.
(2) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi güvensizlik belirtisi taşıyan ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemler sonucunda duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için;
a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,
b) Piyasada bulunan ürünlerin toplatılması,
c) Gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması,
ç) Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi,
kararlarından uygun olanlar orantılılık ilkesi gözetilerek verilir.
(4) Üçüncü fıkrada sayılan önlem kararları alınmadan önce üretici ve/veya dağıtıcı durum hakkında görüşlerini almak üzere tebligatla bilgilendirilir. Üretici ve/veya dağıtıcı tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren on gün içerisinde savunma hakkını kullanır ve ilgili Genel Müdürlüğe yazılı olarak cevap verir.
a) İnsan sağlığı ve güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının tehlikede olduğu acil hallerde bu sürenin dolması beklenmeyebilir. Savunma hakkı verilmeden bir karar alınması halinde, üretici ve/veya dağıtıcıya cevap verebilme fırsatı sonradan tanınabilir.
b) Üçüncü fıkra uyarınca Bakanlıkça alınması öngörülen ya da alınan önlemler, üretici ve/veya dağıtıcının cevabı veya sağlayacağı bilgi ve belge neticesinde gözden geçirilir.
(5) Üçüncü fıkra uyarınca hakkında önlem uygulanan ürünün güvenli hale getirilmesinin mümkün olduğu durumlarda;
a) Üretici üründe tespit edilen güvensizliğin düzeltilebilir olduğunu kanıtlayan belgeler ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne başvurur. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı varsayılır.
b) İl müdürlüğü, üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planını gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere güvensizliğin niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verir.
c) Düzeltilebilir güvensizliğin giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda güvensizliğin üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.
ç) İl müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük; düzeltme işlemlerini yerinde izleyebilir ve düzeltme işlemleri esnasında gözlemci bulundurabilir, ihtiyaç duyulması durumunda düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir. Düzeltme faaliyeti sonucunda, güvenli hale getirildiği il müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük değerlendirmesine sunulmayan ürün, piyasaya arz edilemez ve hizmete sunulamaz.
(6) Güvensiz ürünlere ilişkin, üçüncü fıkra uyarınca Bakanlıkça alınan önlemler ile ilgili risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi ve bu kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla;
a) Üretici; unvanını, ürününü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici özellikleri ve mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafını, alınan önlemi, önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifini, ürünün taşıdığı riskle ilgili bilgileri, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemleri ve ürünün iade edileceği yerleri veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderilebileceği adresleri içeren ilan metninin; ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde ikişer gün yayınlanmasını ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesini kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde sağlar.
b) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde olması ve yerel yayın yapan gazete ile televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, (a) bendine göre yapılacak yayın ve ilan yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır. Risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılabilen durumlarda ise bu kişiler doğrudan bilgilendirilir.
c) İl müdürlüğü duyurunun yukarıdaki esaslara uygun ve risk altındaki kişilerin haberdar edilmesini sağlayacak şekilde yayınlanıp yayınlanmadığını denetler ve eksiklik tespit edilmesi halinde duyurunun tekrarını sağlar.
ç) Bakanlık duyuruyu takip edecek şekilde bu ürünlerle ilgili bilgileri internet sitesinde ilan eder.
(7) Güvensizlik tespiti sonucunda Bakanlık tarafından verilen piyasaya arz yasağı, toplatma ve/veya bertaraf kararlarının gerekleri bu kararların tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde üretici tarafından yerine getirilir ve yerine getirildiği belgelenir. Üretici bu faaliyetlerden doğan her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür.
(8) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemler sonucunda duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.
(9) Güvenli hale getirilemeyen veya güvenli hale getirilmesi imkânsız olan ürünler, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak üreticinin belirleyeceği yerde ve yöntemle il müdürlüğü denetim personelinin gözetiminde bertaraf edilir. İl müdürlüğünce, bertaraf edilen ürün miktarını, ürünün ne şekilde bertaraf edildiğini, bertaraf yerini, tarihini ve tarafların yetkililerinin ad ve soyadlarını içeren “Ürün Bertaraf Tutanağı” düzenlenir.
(10) İl müdürlüğü üçüncü fıkra uyarınca uygulanacak önlemlerin yerine getirilmesini sağlar, bu kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder; üretici tarafından yapılan işlemlerle ilgili belgeleri ikişer aylık dönemlerle düzenli olarak ilgili Genel Müdürlüğe sunar.
(11) Bu madde, teknik düzenlemesi bulunmayan ve güvenli olmadığı tespit edilen ürünlere de uygulanır.
(12) Bu maddede belirtilen önlemleri belirlenen şekil ve sürede yerine getirmeyen üretici, faaliyetlerin Bakanlık tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Masraflar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) PGD sırasında düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği Bakanlıkça belirlenir ve internet sitesinde ilan edilir.
(2) İl müdürlükleri tarafından her yılın eylül ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirilen tutanak ihtiyaçları, Genel Müdürlükçe seri numaralı ve üç nüsha bastırılarak en geç aralık ayı sonuna kadar il müdürlüklerine gönderilir.
(3) PGD sırasında düzenlenecek tutanaklar elektronik ortamda düzenlenebilir ve elektronik imza ile imzalanabilir.
(4) Bakanlık merkez teşkilatı ve il müdürlükleri, yaptıkları denetimlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin “Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi”ne girilmesini sağlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Eğitim ve sınav komisyonu, Genel Müdürlüğün koordinasyonunda PGD’den ve teknik düzenleme hazırlamaktan sorumlu hizmet birimlerinden daire başkanı düzeyinde birer temsilci ile Hukuk Müşavirliği ve Personel Dairesi Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Eğitim ve sınav komisyonuna gerekli görülmesi halinde, diğer hizmet birimlerinin temsilcileri dâhil edilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,”
“(2) Kadrosu başka bir kurumda olan ve Bakanlıkta geçici görevli olarak görev yapmakta olan personel ile denetim personeli görevini yerine getirmesine engel nitelikte bir sağlık sorunu taşıyanlar denetim personeli eğitimine katılamazlar.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük ile Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, denetim personelinin performans ölçütlerini birlikte belirler.
(2) Genel Müdürlük, denetim personelinin yeterliliğini ölçmek için iki yılda bir yapacağı yazılı sınavın sonuçlarını ve belirlenen performans ölçütlerini birlikte değerlendirerek denetim personelinin performansını tespit eder. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan personelin kimliğinin iptal edilmesini Komisyona önerir.
(3) Denetim görevini yerine getirmesine engel bir durum ortaya çıkan personel, bu durumunu kanıtlayan belgelerle birlikte denetim personeli kimliğini iade etmek amacıyla il müdürlüğüne başvurabilir. İl müdürü, bu başvuruyu kendi görüşlerini de ekleyerek ilgili genel müdürlüğe bildirir. İlgili genel müdürlük başvuruyu değerlendirerek denetim personeli kimliğinin iptal edilip edilmeyeceğini Komisyona önerebilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“h) Ürün güvenliği ve PGD konularında bilgi verebilecek veya ilgililerin şikayetlerini ulaştırabilecekleri danışma masaları oluşturmak.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“e) Güvensizlik tespit edilen ve hakkında idari yaptırım uygulanan ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) PGD faaliyeti sırasında Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüklerince yapılan yazışmalar, ihbar ve şikayetler ile denetimlerde temin edilen ve ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler gizli tutulur. Ancak, mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan duyurular bu kapsamda sayılmaz.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.
“Gönüllü geri çağırma
MADDE 27/A – (1) Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan teknik düzenlemesine uygun olmayan ya da güvensiz olan ürünlerini Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak geri çağırabilir ve düzeltici faaliyette bulunabilir.
(2) Gönüllü geri çağırma faaliyetinde bulunacak üretici bu faaliyete dair tüm bilgi ve belgeler ile birlikte faaliyeti tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süreyi de belirterek il müdürlüğüne başvurur.
(3) İl Müdürlüğü gönüllü düzeltme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için üreticinin talebi, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek bir yılı geçmemek üzere süre verir.
(4) Gönüllü düzeltme faaliyetlerinin il müdürlüğü tarafından tanınan sürede üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle tamamlanamaması halinde ilave süre verilip verilmeyeceği ilgili Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karar verilir.
(5) İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, gönüllü düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir.
(6) Gönüllü düzeltme faaliyeti kapsamında uygunsuzluğu giderilen ürünler, il müdürlüğü değerlendirmesine sunulmadan piyasaya arz edilemez ve hizmete sunulamaz.
(7) Gönüllü geri çağırma faaliyetine konu ürünlere ilişkin bilgiler Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.
(8) Gönüllü geri çağırma ve düzeltme faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üretici için bu Yönetmelikte öngörülen idari yaptırımlar uygulanmaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
2/10/2012 28429